• شیر گلوب میراب
  مشاهده محصول

  شیر گلوب میراب

    شیر گلوب میراب Globe Valve MIRAB شیر گلوب میراب : یک شیر سوزنی ، شیری است با حرکت عمودی که در موارد کنترل جریان ، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد […]

 • شیر گلوب چدنی
  مشاهده محصول

  شیر گلوب چدنی

    شیر گلوب چدنی Globe Valve Cast Iron شیر گلوب چدنی : یک شیر سوزنی ، شیری است با حرکت عمودی که در موارد کنترل جریان ، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال […]

 • شیر گلوب بیلوز سیل
  مشاهده محصول

  شیر گلوب بیلوز سیل

    شیر گلوب بیلوز سیل Globe Valve Bellows seal شیر گلوب بیلوز سیل : یک شیر سوزنی ، شیری است با حرکت عمودی که در موارد کنترل جریان ، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن […]

 • شیر فلکه سوزنی
  مشاهده محصول

  شیر فلکه سوزنی

    شیر فلکه سوزنی Globe Valve شیر فلکه سوزنی : یک شیر سوزنی ، شیری است با حرکت عمودی که در موارد کنترل جریان ، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد استفاده […]

 • شیر فلکه سوزنی بخار
  مشاهده محصول

  شیر فلکه سوزنی بخار

      شیر فلکه سوزنی بخار Steam Globe Valve شیر فلکه سوزنی بخار : یک شیر سوزنی بخار ، شیری است با حرکت عمودی که در موارد کنترل جریان ، تنظیم میزان جریان و همچنین […]

 • شیر سوزنی
  مشاهده محصول

  شیر سوزنی

    شیر سوزنی Globe Valve شیر سوزنی : یک شیر سوزنی ، شیری است با حرکت عمودی که در موارد کنترل جریان ، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد استفاده قرار می […]

 • شیر سوزنی میراب
  مشاهده محصول

  شیر سوزنی میراب

    شیر سوزنی میراب Globe Valve MIRAB شیر سوزنی میراب : یک شیر سوزنی ، شیری است با حرکت عمودی که در موارد کنترل جریان ، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد […]

 • شیر سوزنی گاز
  مشاهده محصول

  شیر سوزنی گاز

      شیر سوزنی گاز Gas Globe Valve شیر سوزنی گاز : یک شیر سوزنی گاز ، شیری است با حرکت عمودی که در موارد کنترل جریان گاز ، تنظیم میزان جریان گاز و همچنین […]